Objednávka CD Bigbíťák

Objednávka CD
CD Bigbíťák - cena 6€

Návštevnosť

276393
DnesDnes274
VčeraVčera674
Tento týždeňTento týždeň1729
Tento mesiacTento mesiac12445
CelkoveCelkove276393

Čitáreň

Video vyhľadávanie

Foto

Videogaléria

ESET - príbeh pokračuje

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie vydalo 7. februára 2018 oficiálne vyjadrenie

 

Comment by the Information and Press Department on false accusations of Russian interference with the Winter Olympic Games in the Republic of Korea

 

The information war against Russia continues unabated. The world has witnessed several rounds of it already. One gets the impression that a number of states have already grown accustomed to attributing all of their domestic political problems to Russia’s alleged cyber interference.
Now we have entered a new stage of the information war, featuring an even more far-reaching and unsubstantiated accusation: that Russia is planning to attack the ideals of the Olympic movement.
We are aware that Western media are planning to plant stories based on pseudo-investigations that reveal a “Russian trace” in hacking attacks on information resources related to the Winter Olympic Games in the Republic of Korea. As usual, no evidence will be presented to the world. This anti-Russian campaign may involve not just politically motivated media, such as Washington Post or BuzzFeed, but also IT security companies, such as ThreatConnect, TrendMicro, or Eset, which have deep ties to the CIA and the NSA.

We suspect that these are the contours of the next provocation against Russia. It follows a familiar pattern. Russia was also accused of staging an attack on its own peacekeepers in South Ossetia on the day the Olympic Games opened in Beijing in 2008. A later investigation showed that Georgia was the attacker. Clearly, the same playbook is being used all these years later. Certain forces are again claiming there is a “Russian threat” to the Olympic movement.
Accusing Russia of undermining international information security (IIS) looks doubly absurd given that our country, for over 20 years now, has been promoting a number of specific constructive proposals that could improve IIS and help the world address threats in the digital sphere.
First, an initiative to develop global rules and principles governing responsible behaviour of states which was supposed to regulate what can and cannot be done in the information space.
Second, the idea of adopting a universal international legal instrument which would help eradicate cybercrime. This refers to Russia’s draft of a UN convention on combating information crime, which is designed to provide states with specific legal tools to fight this threat. Ironically, it is our Western partners who refuse to support this proposal at a time when they not only incur enormous losses from cybercrime themselves, but also accuse Russia of cybercrime.
Despite all the Russophobic attacks, we have invariably declared our willingness to establish pragmatic cooperation in the sphere of IIS with any interested state. Russia is ready to help investigate cyberattacks against any affected country, be they crimes or any other incidents, provided that the issue is about actual cooperation, not just going through motions.
Russia’s current approaches to IIS are shared by the vast majority of states. However, there are some out there who hold other positions. It appears that our opponents prefer the absence of any international regulation in the digital sphere where they can enjoy full freedom of action.
Notably, precisely those states that are building up their own military cyber capabilities, conducting illegal spying and violating human rights are the ones that hype the imaginary “Russian threat.”
At the same time, they tend to forget that the anti-Russian information wave can backfire at its masterminds by providing cover to international terrorist and criminal groups to expand their activities.

Russia and the Republic of Korea enjoy close and constructive cooperation in the sphere of information security. Our experts conduct regular interdepartmental consultations on this topic, the next round of which is scheduled to be held in spring. The Russian Federation and the Republic of Korea actively cooperate in the UN, including in developing rules of conduct for states in the information space.
For our part, we are prepared to expand this cooperation. It is of fundamental importance to us to
preserve the essence and the spirit of neighbourly relations with the Republic of Korea, including in the sphere of maintaining mutual information security.

 

zdroj:

Min. zah. vecí RF

Denník SME

(voľný preklad)

Komentár informačného a tlačového oddelenia o falošných obvineniach ruského zásahu do zimných olympijských hier v Kórejskej republike

Informačná vojna proti Rusku naďalej pretrváva. Svet už bol svedkom niekoľkých kôl. Človek má dojem, že viaceré štáty si už zvykli pripísať všetky svoje domáce politické problémy ruskému údajnému počítačovému zásahu.
Teraz sme vstúpili do novej fázy informačnej vojny, v ktorej sa nachádza ešte ďalekosiahlejšie a nepodložené obvinenie: že Rusko plánuje napadnúť ideály olympijského hnutia.
Uvedomujeme si, že západné médiá plánujú vysielať príbehy založené na pseudo-vyšetrovaniach, ktoré odhaľujú "ruskú stopu" v útokoch na informačné zdroje týkajúce sa zimných olympijských hier v Kórejskej republike. Ako zvyčajne sa svetu nebudú predkladať žiadne dôkazy. Táto protiruská kampaň môže zahŕňať nielen politicky motivované médiá, ako napríklad Washington Post alebo BuzzFeed, ale aj bezpečnostné spoločnosti ako ThreatConnect, TrendMicro alebo Eset, ktoré majú hlboké väzby na CIA a NSA.
Predpokladáme, že ide o kontúry ďalšej provokácie proti Rusku. Nasleduje známy vzor. Rusko bolo tiež obvinené z útoku na vlastné mierové sily v Južnom Osetsku v deň otvorenia olympijských hier v Pekingu v roku 2008. Neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že útočníkom bolo Gruzínsko. Je zrejmé, že rovnaké hry sa používali aj nasledujúce roky. Niektoré sily opäť tvrdia, že pre olympijské hnutie existuje "ruská hrozba".
Obvinenie Ruska z podkopania medzinárodnej informačnej bezpečnosti (IIS) vyzerá dvojnásobne absurdne vzhľadom na to, že naša krajina už viac ako 20 rokov podporuje niekoľko konkrétnych konštruktívnych návrhov, ktoré by mohli zlepšiť IIS a pomôcť svetu riešiť hrozby v digitálnej sfére.
Po prvé, iniciatíva na vypracovanie globálnych pravidiel a zásad, ktorými by sa riadi zodpovedné správania štátov, ktoré by mali regulovať čo sa dá a čo nemožno urobiť v informačnom priestore.
Po druhé, myšlienka prijatia univerzálneho medzinárodného právneho nástroja, ktorý by pomohol odstrániť počítačovú kriminalitu. To sa týka návrhu Ruska na konvenciu OSN v boji proti informačnej trestnej činnosti, ktorá má poskytnúť štátom špecifické právne nástroje na boj proti tejto hrozbe. Je iróniou, že naši západní partneri odmietajú podporiť tento návrh v čase, keď nielenže spôsobia obrovské straty z počítačovej kriminality, ale z nej obviňujú aj Rusko.
Napriek všetkým rusofóbnym útokom sme vždy vyhlásili našu ochotu vytvoriť pragmatickú spoluprácu v oblasti IIS s akýmkoľvek zainteresovaným štátom. Rusko je pripravené pomôcť vyšetriť kybernetické útoky proti akejkoľvek postihnutej krajine, či už ide o zločiny alebo akékoľvek iné prípady, za predpokladu, že ide o skutočnú spoluprácu, nielen o prechádzaniu podnetov.
Súčasné ruské prístupy k IIS sú zdieľané veľkou väčšinou štátov. Existujú však aj niektorí, ktorí sú na iných pozíciách. Zdá sa, že naši protivníci dávajú prednosť absencii akéhokoľvek medzinárodného predpisu v digitálnej sfére, kde môžu mať plnú slobodu konania.
Najmä tie štáty, ktoré budujú svoje vlastné vojenské kybernetické kapacity, vykonávajú ilegálnu špionáž a porušujú ľudské práva, sú tie, ktoré napodobňujú imaginárnu "ruskú hrozbu".
Súčasne majú tendenciu zabúdať na to, že protiruská informačná vlna môže na ich vlastnom území prerásť do rozširovania aktivít medzinárodných teroristických a zločineckých skupín.

Rusko a Kórejská republika majú úzku a konštruktívnu spoluprácu v oblasti informačnej bezpečnosti. Naši odborníci vedú pravidelné interdisciplinárne konzultácie o tejto téme, ktorých ďalšie kolo sa má konať na jar. Ruská federácia a Kórejská republika aktívne spolupracujú s OSN vrátane vypracovania pravidiel správania pre štáty v informačnom priestore.
Z našej strany sme pripravení rozšíriť túto spoluprácu. Pre nás je veľmi dôležité zachovať podstatu a duch susedských vzťahov s Kórejskou republikou, a to aj v oblasti udržiavania vzájomnej informačnej bezpečnosti.

Dnešný dátum

streda, 21 február 2018
18:13:28

Návštevníci

Práve tu je 399 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Novinky

Petržalské noviny - rozhovor Petržalské noviny - rozhovor 2018-02-16 -   Pôvodné odpovede na otázky Petržalské noviny Aký... Čítaj viac
ESET - príbeh pokračuje 2018-02-10 - Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie vydalo 7.... Čítaj viac
ESET, www.politickestrany.sk, vygooglený prezident a konšpiračné teórie ESET, www.politickestrany.sk, vygooglený prezident a konšpiračné teórie 2018-02-08 - Sedím pri počítači, googlujem....a nie je mi dobre. Na rozdiel... Čítaj viac
Televízne grilovanie Zemana a Drahoša Televízne grilovanie Zemana a Drahoša 2018-01-26 - Obľúbenou zábavou na spoločenských garden partys je nesporne... Čítaj viac

JEvents Calendar

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Videogaléria